«Информатика және математика» кафедрасы

Кафедра тарихы

«Информатика және математика» кафедрасы

«Информатика және математика» кафедрасы 2001 жылы құрылды.2001-2008 жылдар аралығында кафедраны ф.-м.ғ.к., доцент А.Роговой,ф.-м.ғ.к., доцент Қ.Нурсеитов, ф.-м.ғ.к., доцент О.М.Ибрагимов, ф.-м.ғ.к., доцент М.Қалқабаев, т.ғ.д., профессор А.Бараевтар басқарды.28.01.2008-06.09.2010 жылдар аралығында кафедраға ф.-м.ғ.к., доцент А.А.Юнусов басшылық жасады. 08.09.2010-13.02.2011 жылдары кафедраны ф.-м.ғ.к., доцент О.М.Ибрагимов, т.ғ.к., аға оқытушы Г.Ш.Ханходжаевалар басқарды. 13.02.2011-10.10.2015 жылдар аралығында кафедраға п.ғ.д., профессор Р.Ибрагимов жетекшілік жасады. 03.09.2017 жылдан бастап кафедраға т.ғ.к., доцент (Ресей Жаратылыстану Академиясы (РЖА) ғылымы мен білімінің еңбек сіңірген қайраткері, РЖА профессоры ) М.А.Амандиков басшылық жасайды.

Жеке парақша

Кафедраның құрамында т.ғ.д., профессор Л.М.Мусабекова, т.ғ.к., доцент М.А.Амандиков, т.ғ.к., доцент М.О.Балабекова, п.ғ.к., доцент А.Қарабаев, магистр,аға оқытушы Т.С.Айнакулова,магистр,аға оқытушы Н.Қоспанбетова, аға оқытушы Г.Б.Сүлейменова, аға оқытушы З.А.Абдиева, магистр оқытушы Э.Бугибаев, лаборант Ә.Оспан қызмет етуде.

Жалпы ақпарат

«Информатика және математика» кафедрасы 2001 жылы құрылды.2001-2008 жылдар аралығында кафедраны ф.-м.ғ.к., доцент А.Роговой,ф.-м.ғ.к., доцент Қ.Нурсеитов, ф.-м.ғ.к., доцент О.М.Ибрагимов, ф.-м.ғ.к., доцент М.Қалқабаев, т.ғ.д., профессор А.Бараевтар басқарды.28.01.2008-06.09.2010 жылдар аралығында кафедраға ф.-м.ғ.к., доцент А.А.Юнусов басшылық жасады. 08.09.2010-13.02.2011 жылдары кафедраны ф.-м.ғ.к., доцент О.М.Ибрагимов, т.ғ.к., аға оқытушы Г.Ш.Ханходжаевалар басқарды. 13.02.2011-10.10.2015 жылдар аралығында кафедраға п.ғ.д., профессор Р.Ибрагимов жетекшілік жасады. 01.11.2015-03.09.2017 жылдары кафедраға т.ғ.к., доцент (Ресей Жаратылыстану Академиясы (РЖА) ғылымы мен білімінің еңбек сіңірген қайраткері, РЖА профессоры ) М.А.Амандиков басшылық жасады.

Кафедраның құрамында т.ғ.д., профессор Л.М.Мусабекова, т.ғ.к., доцент М.А.Амандиков, т.ғ.к., доцент М.О.Балабекова, п.ғ.к., доцент А.Қарабаев, магистр,аға оқытушы Т.С.Айнакулова,магистр,аға оқытушы Н.Қоспанбетова, аға оқытушы Г.Б.Сүлейменова, аға оқытушы З.А.Абдиева, магистр оқытушы Д.Н.Еспембетова, магистр оқытушы Э.Бугибаев қызмет етуде.

«Информатика және математика» кафедрасында мына мамандықтар бойынша мамандар дайындалады:

Кафедра бакалавриаттың 4 мамандығы, магистратураның 1 мамандығы бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады; 6В01508 – “Математика”, 6В01530 – “Информатика”, 6В06110 – “Информатика”, 6В06110- “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету”, 7М01530 – “Информатика”.

Кафедрада «№0112РХ00082 Жоғары оқу орындарында информатика және математика пәндерін инновациялық технологиялар негізінде оқытудың теориясы мен әдістемесін жетілдіру»,«№0116РК00066 Студенттердің ғылыми жұмыстарын автоматтандыруды алгоритмдік қамтамасыз ету», «№0118РКИ0170 Математиканы әртүрлі деңгейде оқыту және меженерлі-педагогикалық жоо-да математиканы оқыту әдістемесі»,«Мәдениеттану диалогы және білімнің жалпыланған үлгісі арқылы білім беру қызметін игеру үшін жас студенттердің тұрақты мотивтері мен қабілеттерін дамытудың теориясы мен әдістемесі» атты мемлекеттік бюджетті тақырыптары бойынша ғылыми жұмыстар жүргізіліп келеді.

Кафедра оқытушылары информатика, математика, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мәселелері бойынша Республикалық және Халықаралық конференцияларда белсенді түрде қатынасып отырады.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының 2010-2018 жылдар аралығында 500-ге жақын еңбектері (Аймақтық, Республикалық, Халықаралық, Шет елдердегі (Израиль, Иордания,Россия,Тәжікстан,Өзбекстан,Қырғызстан) Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың еңбектер жинағында жарияланған мақалалары, «ҚР ҒА-ның Хабаршысы», «Жезу Хабаршысы», «ҚИПХДУ Хабаршысы», «Фундаментальные исследования» Импакт-фактор РИНЦ 1,118,«Современные наукоемкие технологии» Импакт-фактор РИНЦ 0,858, «Успехи современного естествознания» Импакт-фактор РИНЦ 0,560,«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» Импакт-фактор РИНЦ 0,618,«Международный журнал экспериментального образования» Импакт-фактор РИНЦ 0,440,«Современные проблемы науки и образования» Импакт-фактор РИНЦ 0,682және т.б. ғылыми, ғылыми-әдістемелік журналдарда жарияланған мақалалары, кафедрадағы мамандықтар бойынша студенттерге арналып жазылған оқу-әдістемелік нұсқаулары, оқу-әдістемелік құралдары, оқу құралдары және оқулықтары)жарық көрген.

Кафедра ҚР және шетелдік келесі жетекші мекемелермен тығыз байланыс орнатқан:

Новосибир мемлекеттік университеті;

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ;

Л.Гумилев атындағы Еуразия ҰУ;

Абай атындағы ҚазҰУ;

Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰУ;

К.Д.Ушинский атындағы Ярославль МПУ;

Тәжік мемлекеттік университеті;

Беларусь мемлекеттік университеті;

М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ;

Өзбекстан РҒА Кибернетика ӨзҒӨБ;

Өзбекстан РҒА Математика институты.

Жетістіктер

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының 2010-2018 жылдар аралығында 500-ге жақын еңбектері (Аймақтық, Республикалық, Халықаралық, Шет елдердегі (Израиль, Иордания, Россия, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан) Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың еңбектер жинағында жарияланған мақалалары, «ҚР ҒА-ның Хабаршысы», «Жезу Хабаршысы», «ҚИПХДУ Хабаршысы», «Фундаментальные исследования» Импакт-фактор РИНЦ 1,118,«Современные наукоемкие технологии» Импакт-фактор РИНЦ 0,858, «Успехи современного естествознания» Импакт-фактор РИНЦ 0,560,«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» Импакт-фактор РИНЦ 0,618,«Международный журнал экспериментального образования» Импакт-фактор РИНЦ 0,440,«Современные проблемы науки и образования» Импакт-фактор РИНЦ 0,682және т.б. ғылыми, ғылыми-әдістемелік журналдарда жарияланған мақалалары, кафедрадағы мамандықтар бойынша студенттерге арналып жазылған оқу-әдістемелік нұсқаулары, оқу-әдістемелік құралдары, оқу құралдары және оқулықтары)жарық көрген.

Стратегиялық даму жоспары
ҒЗЖ, ҒЗЖС

Кафедрада 2021 жылы орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы ақпарат

№ п/п  

Атауы

Баспа түрі Баспа , журнал (атауы, нөмірі, жылы немесе авторлық куәлік нөмірі) Баспа парақтарының саны Бірлескен авторлар
1 2 3 4 5 6
1 The possibility of creating learning situations and learnibg tasks in learning mathematics at school. басылған NEWS of the national academe of sciences of the Republic of Kazarhstan Physico-mathematical series №1(323) -2019.pp 22—25. Выключен в базу Томсон Рейтерс. Импакт-фактор 0,033. 6 бет. Zhokhov A.L., Yunusjv A.A. ,Yunusjva A.A., Simonova O.V.
2 Моделирование супервизорного управления ПИД-регулятором на основе генетического алгоритма басылған Журнал «Молодой ученый» №7 (245), февраль 2019 г. 3 бет. Балабекова М.О.

Айнакулова Т.С.

3 Разроботка экспертной системы для управления процессом газофракционирования басылған Журнал «Молодой ученый» №7 (245), февраль 2019 г. 3 бет. Молдасаппаров К.Д.

Молдахмет Б.А.

Балабекова М.О.

Қоспанбетова Н.А.

4 Жоғары сынып оқушыларының танымдық уәждемесін дамыту үшін информатиканың пәнаралық байланысын пайдалану басылған Труды МНПК «Профессионализм педагога: Компетентностный подход в образовании» приуроченной к 80-летию д.п.н.,профессора И.Т.Чариева. Шымкент, 1 февраля 2019 г. С. 92-97 6 бет. Жолбарыс Е.

Амандиков М.А.

Амандыкова Н.М.

5 Оқытудың жаңа технологияларын пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері басылған Труды МНПК «Профессионализм педагога: Компетентностный подход в образовании» приуроченной к 80-летию д.п.н.,профессора И.Т.Чариева. Шымкент, 1 февраля 2019 г.С. 82-87 6 бет. Борибекова Г.П.

Амандиков М.А.

Амандыкова Н.М.

6 Тригонометриялық алмастыруларды математикалық есептерді шешуге қолдану басылған Труды МНПК «Профессионализм педагога: Компетентностный подход в образовании» приуроченной к 80-летию д.п.н.,профессора И.Т.Чариева. Шымкент, 1 февраля 2019 г.С. 113-118 6 бет. Қарабаев А.

Апашев Д.А.

Сулейменова Г.Б.

7 Векторларды функциялардың экстремумдарын табуға қолдану басылған Труды МНПК «Профессионализм педагога: Компетентностный подход в образовании» приуроченной к 80-летию д.п.н.,профессора И.Т.Чариева. Шымкент, 1 февраля 2019 г.С. 256-261 6 бет. Юнусов А.А.

Куатбеков Н.А.

13 Математикалық есептерді векторларды пайдаланып шығару басылған Учебное пособие. Шымкент-2019 8,8 б.б. Юнусов А.А.

Карабаев А.

Юнусова А.А.

Сулейменова Г.Б.

14 «Сараптаушы және интеллектуалды жүйелер» пәнінен  практикалық жұмыстарды орындау үшін

6В06110- «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

басылған Методическое указание. Шымкент-2019 2,1 б.б. Амандиков М.А.

Каталог ПОҚ
Мамандықтар туралы мәлімет

Оқитын мамандықтар тізімі:

Кафедра бакалавриаттың 4 мамандығы бойынша, магистратураның 1 мамандығы бойынша; 6В01508 – “математика”, 6В01530 – “Информатика”, Информатика”, 6В06110- “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету”, 7М01530 – “Информатика”мамандықтарын дайындайды.

Бакалавриат бойынша:

6В01508 – “Математика»

Кәсіби қызмет саласы.

 • – білім беру саласы;
 • – ғылыми-зерттеу саласы.

Кәсіби қызмет объектілері.

Түлектердің кәсіби қызметінің объектісі:

 • – орта, бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары;
 • – ғылыми-зерттеу орталықтары;
 • – мемлекеттік басқару органдары;
 • – өз жұмысында математикалық әдістерді қолдана отырып, түрлі жеке ұйымдар болуы мүмкін.

Кәсіби қызмет түрлері.

6В01508 – “Математика” мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:::

 • – білім;
 • – ғылыми зерттеулер;
 • – әлеуметтік-педагогикалық;

Кәсіби қызметінің бағыттары:

– жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру және тәрбиелеу;

 • – математика саласындағы білімді жетілдіру;
 • – педагогикалық қызмет нәтижелерін түзету, жобалау, диагностикалау;
 • – мектептерде, арнаулы орта оқу орындарында оқыту.

6В01530 – ” Информатика»

Кәсіби қызмет саласы.

6В01530-Информатика мамандығы бойынша білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметін білім саласында жүзеге асырады.

Білім беру және жалпы білім беру ұйымдарында, білім беру мекемелерінде балалар мен оқитын жастарды дамыту; ғылымды, ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолданумен байланысты ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар.

Кәсіби қызмет объектілері.

 • мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік оқу орындары, ғылыми ұйымдар;
  информатика, қолданбалы математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;
  басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару ұйымдары, білім департаменттері;
  өз жұмысында қолданбалы математикалық әдістер мен компьютерлік технологияларды пайдаланатын жеке меншіктің әртүрлі ұйымдары.
  мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;
  бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;
  мамандандырылған мектептер;
  техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.
  Кәсіби қызмет түрлері.

6В01530 – Информатика мамандығы бойынша бакалаврлар еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады::

әлеуметтік-педагогикалық-оқушылардың толыққанды өмір сүруі үшін қолайлы жағдай жасау, тәрбиелеу және дамыту және гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсету;
білімі-оқушыларды оқыту және дамыту, оқу процесі мен тәрбиелеуді ұйымдастыру; педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық қызмет нәтижелерін болжау, диагностика, түзету, түзету • ;
ғылыми-зерттеу қолданбалы математика, информатика, Педагогика, Психология және оқыту әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
ұйымдастыру-әдістемелік және инновациялық оқыту тәжірибесін зерделеу, қорыту және тарату;
мәдени-ағартушылық-ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, мультимедиялық білім беру, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық мәдениет саласында оқитын жастардың бос уақытын ұйымдастыру саласындағы ағарту жұмыстарының бағдарламаларын, әдістемелерін және технологияларын әзірлеу;
өндірістік-технологиялық – ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану негізінде технологиялық процесті ұйымдастыру және басқару.
Кәсіби қызметінің бағыттары:

 • жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру және тәрбиелеу;
  информатика саласындағы білімді жетілдіру;
  қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқу үдерісін ғылыми деңгейде ұйымдастыру;
  ғылыми зерттеулер мен өндірістік қызметті жүзеге асыру.
  6В01530 – “Информатика”»

Кәсіби қызмет саласы.

Білім беру саласы, ғылыми-зерттеу саласы, бағдарламалық қамтамасыз ету саласы бакалаврдың кәсіби қызметінің саласы болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері.

Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері орта жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар, оқу әдебиетінің баспасы, білім департаменттері, информатика оқытушыларының біліктілігін арттыру институттары, IT технологиялар саласына жататын мекемелер, деректер базасы құрылатын немесе жинақталатын ұйымдар болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері.

6В01530-Информатика мамандығы бойынша бакалаврлар еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады::

 • ғылыми-зерттеу;
  ғылыми-технологиялық;
  білім;
  ғылыми-өндірістік;
  Кәсіби қызметінің бағыттары
 • жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру және тәрбиелеу;
  информатика саласындағы білімді жетілдіру;
  қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, оқу үдерісін ғылыми деңгейде ұйымдастыру;
  ғылыми зерттеулер мен өндірістік қызметті жүзеге асыру;
  бағдарламалық-бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.
  6В06110 ” Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету “»

6В06110 – “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету” мамандығы бойынша бакалаврлар іргелі және арнайы дайындыққа сәйкес кәсіби қызмет нысандары бойынша келесі қызметтерді атқара алады::

 • – операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау,
 • – операциялық және ақпараттық жүйелерді пайдалану,
 • – жүйелер мен желілерді басқару,
 • – АЖ сүйемелдеу,
 • – жүйелерді тестілеу,
 • – бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету.

Түлектердің кәсіби қызмет саласы әртүрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады, атап айтқанда: машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация, ғылым және білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету, Әкімшілік басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару, яғни адам қызметінің барлық салаларында.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • – жобалау-конструкторлық;
 • – өндірістік-технологиялық;
 • – эксперименттік-зерттеу;
 • – ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
 • – пайдалану.

Магистратура:

7М01530 – “Информатика”

мемлекеттік және білім беру мекемелерінде, жоғары және орта арнаулы оқу орындарында ғылыми және педагогикалық дайындық; кәсіби қызмет саласы.оқу орындарында, ғылыми – зерттеу мекемелерінде және білім беруді ақпараттандыру орталығында, өз жұмысында компьютерлік білім беру технологияларын пайдаланатын басқа да ұйымдарда оқытушылар.Кәсіби қызмет объектілері. 7М01530-Информатика мамандығы түлектерінің кәсіби қызмет нысандарының бағыты бойынша;
мемлекеттік және білім беру мекемелері, жоғары және арнаулы орта оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері мен орталықтары, Білім беруді ақпараттандыруды ұйымдастыратын әртүрлі жеке білім беретін компьютерлік технологиялар.
Кәсіби қызмет түрлері.

7М01530-Информатика мамандығы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызметін келесі бағыттар бойынша жүзеге асыра алады::

Бейіндік дайындық кезінде:

– оқытушы;

– ұйымдастыру-тәрбиелік;

– әлеуметтік-педагогикалық.

Ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде:

– ғылыми-зерттеу;

– оқытушы;

– коррекциялық-дамытушылық;

– кеңес беру;

– мәдени-ағартушылық;

– ұйымдастыру-тәрбиелік;

– әлеуметтік-педагогикалық.

Кәсіби қызметінің бағыттары:

Профильді;
ғылыми және педагогикалық.

Академиялық ұтқырлық туралы мәлімет

Базалық іс-тәжрибе бойынша «Информатика және математика» кафедрасында  келісім шарттар тізімі

Мекеменің атауы Мамандықтар Басталу мерзімі Жарамдылық мерзімі
1 №19.У.Жанибеков атындағы ЖОМ 6В01508-Математика 20.06.2016ж 3 жыл
2 ААҚ Казкоммерцбанк,ШФ Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша 15.03.2016ж 3 жыл
3 №97 ЖОМ 6В01508-Математика

6В01530-Информатика

23.06.2016ж 3 жыл
4 №83 ЖОМ 6В01530-Информатика 22.06.2016ж 3 жыл
5 «Ескі Икан» ЖОМ 6В01508-Математика 16.06.2016ж 5 жыл
6 №89 Мектеп-лицей 6В01530-Информатика

6В01508-Математика

20.06.2016ж 3 жыл
7 №77 ЖОМ 6В01508-Математика

6В01530-Информатика

23.06.2016ж 3 жыл
8 АО Қазақтелеком 6В06110-Есептеу техникасы және БҚЕ 05.09.2016ж 5 жыл
9 Ақсукент көпсалалы колледжі 6В01508-Математика

6В01530-Информатика

16.05.2016ж 3 жыл
10 «Корно-1»өндірістік кооператив 6В06110- Есептеу техникасы және БҚЕ

6В01530-Информатика

20.08.2016ж 5 жыл
11 Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша 15.03.2016ж 5 жыл
12 АО «Транстелеком»       «Шымкенттранс

телеком»

6В06110- Есептеу техникасы және БҚЕ 02.12.2015ж 5 жыл
13 «Motor Oil» ЖШС 6В06110- Есептеу техникасы және БҚЕ 20.01.2014ж 5 жыл
14 №53.Хамза атындағы ЖОМ 6В01530-Информатика 27.06.2014ж 5 жыл
Scroll to Top